alimenty wsteczne

Czym jest fundusz alimentacyjny?

Według oficjalnych źródeł, pomimo nałożenia obowiązku łożenia na utrzymanie dziecka, wielu rodziców uchyla się od uiszczania tej obowiązkowej opłaty, co powoduje narastanie długu alimentacyjnego. Odmowa płacenia na dziecko wiąże się z różnymi powodami wynikającymi z sytuacji życiowej dłużnika, czasem są to problemy o charakterze przejściowym, jednakże bardzo często zdarza się, iż były partner lub partnerka wcale nie ma zamiaru płacić na dziecko. Tu z pomocą wielu opiekunom przychodzi fundusz alimentacyjny, jednak warto znać zasady korzystania z niego. Czy fundusz alimentacyjny wyrównuje zaległe alimenty? Na to, oraz szereg innych pytań postanowiliśmy odpowiedzieć w poniższym artykule.

Fundusz alimentacyjny – co to takiego?

Funduszem alimentacyjnym nazywa się system wspierania osób uprawnionych do alimentów poprzez środki finansowane z budżetu państwa, który funkcjonuje na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy uprawnionym do alimentów. Celem ustawy o funduszu alimentacyjnym jest pomoc osobom, które znajdują się w ciężkiej sytuacji materialnej spowodowanej problemami z pozyskaniem należnych alimentów ze strony płatników, którzy są niewypłacalni lub uchylają się od płacenia, a próby egzekwowania środków są bezskuteczne.

Alimenty z funduszu alimentacyjnego nie są jednak przyznawane z urzędu. Aby je otrzymać należy złożyć wniosek o alimenty z funduszu alimentacyjnego do odpowiedniego organu, którym w zależności od przypadku może być wójt, prezydent miasta, burmistrz lub ośrodek pomocy społecznej. Wnioski można składać zarówno osobiście, jak i drogą elektroniczną. Oprócz złożenia wniosku, osoba ubiegająca się o zasiłek alimentacyjny musi spełniać szereg warunków. Jednym z nich jest wiek świadczeniobiorcy – osoba ubiegająca się o alimenty od państwa ma do tego prawo do momentu ukończenia przez nią 18 roku życia, a jeśli nadal się kształci – do ukończenia 25 roku życia. Inna sytuacja jest w przypadku osób niepełnosprawnych, dla takich świadczeniobiorców, bowiem zasiłek alimentacyjny przysługuje bezterminowo. Innym ważnym aspektem jest kryterium dochodowe. O alimenty z funduszu alimentacyjnego mogą ubiegać się osoby, w rodzinie których dochód na osobę nie przekracza 900 zł.

Jeden z zapisów ustawy jednak mówi o tym, że jeśli dochód zostanie przekroczony o kwotę, która nie jest wyższa niż przyznane alimenty, osobie uprawnionej należy się w takim przypadku różnica pomiędzy świadczeniem, a kwotą, o którą przekroczony został dochód. Ostatnim warunkiem, aby otrzymać zasiłek alimentacyjny z funduszu alimentacyjnego jest bezskuteczność egzekucji. W praktyce oznacza to, że egzekucja alimentów ze strony dłużnika na rzecz świadczeniobiorcy jest bezskuteczna. Fakt ten uznaje się w przypadku niepłacenia pełnej kwoty alimentów przez okres minimum dwóch miesięcy lub adres przebywania dłużnika pozostaje nieznany.

alimenty z funduszu alimentacyjnego

Czy fundusz alimentacyjny wyrównuje zaległe alimenty?

Jak już wspomniano wcześniej, zasiłek alimentacyjny nie jest wypłacany z urzędu, a żeby go otrzymać należy spełnić wszelkie kryteria (kryterium dochodowe, odpowiedni wiek oraz bezskuteczna egzekucja) oraz złożyć odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Po rozpatrzeniu wniosku, prawo do alimentów od państwa ustala się na okres świadczeniowy, rozpoczynając od miesiąca, w którym wniosek wpłynął do właściwego organu. Oznacza to, iż nawet pomimo spełnienia wszelkich warunków, jeśli wniosek nie został złożony wcześniej, fundusz alimentacyjny nie zwróci kwoty należnej równej zaległym alimentom.

czy alimenty wliczają się do dochodu

Jak ubiegać się o zaległe alimenty?

Pomimo braku możliwości uzyskania zaległych alimentów z funduszu alimentacyjnego, istnieje szereg innych czynności, jakie można podjąć w celu odzyskania środków. Warto w tym przypadku rozpocząć od rozmowy z byłym partnerem odnośnie uregulowania długu. Pamiętać, bowiem należy, że nie wszyscy dłużnicy celowo uchylają się od płacenia alimentów. Bywa, że jest to spowodowane trudnościami finansowymi związanymi na przykład z utratą pracy lub innym, nieprzewidzianym zdarzeniem losowym.

Jeśli jednak były partner nie wykazuje zainteresowania w polubownym rozwiązaniu problemu, istnieje możliwość skorzystania na przykład z usług firm windykacyjnych, które w tego typu przypadkach są mediatorem pomiędzy dłużnikiem, a wierzycielem. Dają również czas oraz szansę na uregulowanie długów, zanim sprawą zajmie się sąd, a później komornik. Postępowanie komornicze może umożliwić ściągnięcie długu na podstawie egzekucji z majątku dłużnika. Komornik może zająć nawet do 60% wynagrodzenia rodzica, który uchyla się od płacenia alimentów.

Kolejnym sposobem na dłużników alimentacyjnych jest wpisanie do Krajowego Rejestru Długów. Osoby widniejące na tej niechlubnej liście będą miały problemy z uzyskaniem kredytu, a nawet zakupów na raty. W ostateczności, kiedy wszystkie powyższe rozwiązania nie przyniosły skutku, istnieje możliwość złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Nagminne uchylanie się od płacenia alimentów, jest, bowiem w świetle prawa traktowane jako przestępstwo.

czy fundusz alimentacyjny wyrównuje zaległe alimenty

Jakie są odsetki za spóźnione alimenty?

Odsetki za zaległe alimenty są w wysokości ustawowej, która na przestrzeni lat się zmieniała. Aktualnie wysokość odsetek ustawowych wynikających ze spóźnienia wynosi 6,75% w stosunku rocznym.

rozwód

Kiedy dostaje się alimenty z funduszu alimentacyjnego?

Fundusz alimentacyjny wypłaca zasiłek alimentacyjny po rozpatrzeniu wniosku złożonego wraz z odpowiednimi dokumentami, o których mowa powyżej, i spełnieniu wszelkich kryteriów, które określa ustawa o funduszu alimentacyjnym z dnia 7 września 2007.

ustawa o funduszu alimentacyjnym

Ile płaci Fundusz alimentacyjny w 2022 roku?

Wypłaty alimentów z funduszu alimentacyjnego rozpatrywane są indywidualnie, na podstawie złożonych dokumentów. Należy jednak pamiętać, że przyznana kwota nie może być wyższa niż 500 zł.

wniosek o alimenty z funduszu

Kiedy fundusz alimentacyjny może zabrać alimenty?

Według ustawy, wypłata zasiłku z funduszu alimentacyjnego może zostać wstrzymana, w przypadku, kiedy świadczeniobiorca odmówił udzielenia wyjaśnień odnośnie okoliczności mających wpływ na przyznanie świadczenia lub kiedy udzielone informacje okazały się nieprawdziwe. Wstrzymanie świadczenia możliwe jest też, gdy świadczeniobiorca nie podejmuje zasiłku przez kolejne 3 miesiące.

One thought on “Czym jest fundusz alimentacyjny?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć × trzy =

anulowanie wypowiedzenia umowy Poprzedni wpis Zajście w ciąże na wypowiedzeniu umowy – co robić?
uzależnienie emocjonalne od drugiej osoby Następny wpis Uzależnienie od partnera – Jak wyzwolić się z toksycznej miłości?